Kill Zones

Uit B&G Wiki
Versie door Pvvledder (overleg | bijdragen) op 25 jul 2022 om 12:05
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Mobile Telefoontorens – De Zones des Doods, KILL ZONES in de Verenigde Staten

Het Bio-initiatief rapport (2012-2017): "Bio-effecten zijn duidelijk vastgesteld en vinden plaats bij blootstelling aan zeer lage niveaus van elektromagnetische velden en radiofrequente straling....Bioeffecten kunnen ook al voorkomen bij kortdurende, enkele minuten durende, blootstelling aan straling van mobile telefoonsystemen (antennemasten), Wi-fi, en draadloze "slimme meters die het gehele lichaam aan straling blootstellen. Langdurige blootstelling aan straling van basisstations kan ziekte veroorzaken. Veel van deze bio-effecten hebben naar verwachting nadelige gezondheidseffecten wanneer de blootstelling langdurig of chronisch is. Dit komt doordat zij normale lichaamsfuncties beïnvloeden (verstoring van de homeostase), zij verhinderen dat het lichaam beschadigd DNA kan herstellen, zij veroorzaken verstoring van de balans van het immuunsysteem, verstoren metabolische processen, en verlagen de weerstand tegen ziektes op diverse manieren." [1] NB: Dit is de unanieme mening van 29 auteurs uit tien landen, tien van hen zijn artsen (MDs), 21 PhDs, en drie MsC, MA of MPHs.

Gevaren van zenders

Medische onderzoekers aan de Masaryk Universiteit in de republiek Tsjechië en de National Academy of Ukraine schrijven in 2011: "In Israël is een vergelijking gemaakt tussen mensen die een jaar lang in de nabijheid (binnen een straal van 350 meter) van een uitzendpunt voor mobiele telefoons (850MHz en een vermogen van 1500 Watt) wonen en mensen die elders woonachtig zijn. In het gebied rondom de zender kwamen 4,15 keer zoveel gevallen van kanker voor dan in de rest van de stad". Gevallen van kanker bij vrouwen waren 10,5 keer hoger in de nabijheid van de zender, 0,6 in het controlegebied en 1,0 voor de stad als geheel. Bedenkend dat een significante toename in kanker plaatsvond binnen de periode van een jaar, veronderstelden de auteurs van het verslag dat microgolven in staat zijn latente kanker bij mensen in de buurt van de zender te activeren (1).

Dr. Martin Blank, College of Physicians and Surgeons van de Universiteit van Columbia: “Nu wij weten dat een opeenhoping van veranderingen of mutaties in DNA te maken heeft met kanker, is er een goede reden aan te nemen dat het verhoogde aantal kankergevallen bij personen die in de nabijheid wonen van radiozenders waarschijnlijk te maken heeft met schade aan het DNA die door EMF (Electro Magnetic Force) is veroorzaakt.

Met elke nieuwe antenne-installatie delft een woonwijk het onderspit. Naast een vrijstaand huis is een communicatiepaal geplaatst die door een aantal providers is volgehangen met krachtige antennes, wat leidt tot een hoog elektromagnetisch gifgehalte in dit huis en de wijk. Een aantal van deze antennes zendt pulserende gemoduleerde microgolven uit, andere antennes ontvangen signalen ten behoeve van stem- en dataverkeer van mobiele apparaten. Antennemasten zijn berucht omdat zij waardeverlies van woningen veroorzaken van 20 procent of meer. De achteruitgang in de gezondheid van mensen ligt zelfs nog hoger.

De frequenties van de meeste Amerikaanse commerciële masten liggen doorgaans tussen de 700 megahertz (700 miljoen hertz) en 5 Gigahertz (5 miljard hertz). Alle frequenties zijn door de International Agency for Research on Cancer (IARC) aangeduid als Groep 2B carcinogeen. Uit de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat deze gemoduleerde signalen vooral schadelijk zijn voor het menselijk genetisch materiaal, incluis het DNA. De “schreeuw” van de antennemast die door een RF/Microgolfdetector kan worden ontvangen op de bovengenoemde plaats is overweldigend. Er bestaat geen indrukwekkender afschuw dan het woeste geluid van carcinogene golven die door de heilige ruimte van een woonbuurt jagen. De totaliteit van de straling van zoveel antennes die de lucht dichtbij woongebieden verontreinigen is nooit door enige plaatselijke, provinciale of federale autoriteit onderzocht om de openbare gezondheid te beschermen. Stralingsniveaus worden berekend aan de hand van computermodellen die door de WI-industrie worden gemaakt, en niet aan de hand van actuele meetgegevens ter plaatse. Iedere antenne aan de mast straalt zijn eigen patroon microgolfsignalen uit op zijn eigen golflengte. De vele verschillende signalen, pulspatronen en modulaties van een telefoonmast kunnen per uur verschillen. Slachtoffers van de torens krijgen nagenoeg geen enkele informatie over DNA beschadigende frequenties en vermogens die iedere dag en nacht binnendringen in hun woning en lichaam. De mensen die gebruik maken van deze- en andere antenne-installaties- moeten weten dat ieder gesprek en dataverkeer dat zij opwekken bijdraagt aan de schadelijkheid, ziekte en lijden van mensen en dieren die in de buurt van een mobiel netwerk mast wonen.

Stralingsdeskundige Jerry Flynn, een gepensioneerde kapitein van de Canadese luchtmacht met 22 jaar ervaring in elektronische oorlogvoering, bevestigt dat ultra hoge telefoonfrequenties een gevaar zijn voor mensen “omdat zij diep binnendringen in alle organen van het menselijk lichaam en zo alle menselijke organen in gevaar brengen”. Natuurkundige Leo Cashman verklaart dat deze door mensen opgewekte golven extra dodelijk zijn omdat”…de pulsering wordt opgewekt naast de aanwezige frequenties in de golf, wat betekent dat er allerlei andere frequenties worden toegevoegd. Deze vaak modulerende frequenties zijn in biologische zin zeer actief, hebben een negatief effect op het menselijk en dierlijk lichaam…de gevolgen zijn slecht en het uitbraken van dit soort pulserende, gemoduleerde straling in onze menselijke omgeving is roekeloos gevaarlijk.

toch meer torens

Desondanks zijn sinds de jaren tachtig overal in het land dit soort torens opgesteld, en opvolgende generaties worden geconditioneerd te geloven dat ieder stukje sociaal contact en commerciëel leven gevoerd dient te worden via pulserende microgolfstraling. De meeste Amerikaanse woongebieden zijn inmiddels aan de beurt geweest want in de USA overstijgt het belang van draadloze verbondenheid en de “noodzaak van grote downloadsnelheid” dat van menselijke gezondheid en menselijk leven. Antennes voor mobiele telefoondiensten, WI-FI, WIMAX en beveiligingssystemen bevinden zich vlak bij woongebieden, scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en speelplaatsen overal. Het golffront van deze straling verspreidt zich in alle richtingen wanneer het afketst tegen gebouwen, bomen, heuvels, valleien en zich zo opsplitsen in verschillende golffronten op weg naar de bestemming. Wanneer deze pulserende golven het menselijk domein van allerlei kanten binnendringen, kruisen en mengen ze met elkaar en creëren zo Franken(stein)frequenties die onmogelijk in een laboratorium kunnen worden opgewekt om ze te bestuderen op hun effect op biologisch materiaal.

groei

In stedelijke agglomeraties staan veel commerciële antenne-installaties boven elkaar opgesteld omdat 4GLTE smart phones en Tablets, die urenlang in de handen van zelfs de jongste Amerikanen in bedrijf zijn, een gigantische toename vereisen van de capaciteit aan draadloos dataverkeer. Steeds vaker ziet men twee of meer torens bij elkaar in bewoonde gebieden, en ook een groep van zes in het stedelijk gebied van Phoenix-Scottsdale-Mesa in Arizona. In iedere vierkante mijl (2,56km2) kunnen er wel honderden of duizenden macro paneel (sector)antennes, sprietantennes en kleine mobielantennes, WAN antennes en LAN – en WiFi-antennes zijn, evenals slimme-meter netwerkantennes die ontelbare hoeveelheden verschillende microgolfkanaalfrequenties uitzenden in diverse pulserende signaalmodulaties en vermogens.

conflicterende belangen

In 2012 bedraagt de geschatte waarde van de draadloze industrie in de Verenigde Staten 195,5 miljard dollar: “wat meer is dan die van uitgeverijen, landbouw, hotels, luchtvaart, film en platenindustrie, en segmenten van de automobielindustrie. Het steekt computerontwerpdiensten en olie- en gasindustrie naar de kroon.” Wi-antenne-installaties zijn een echte goudmijn voor de industrie. Jaar na jaar genereert iedere installatie miljoenen snel verdiende dollars voor een hecht netwerk van stralingvekopers. Daarom is de industrie maar al te willig ieder jaar duizenden van deze wapens te installeren. De snelheid waarmee dit gebeurt is adembenemend. Door AntennaSearch.com is een inventarisatie gemaakt van RF/microgolfinstallaties in de VS die onophoudelijk kankerverwekkende straling uitzenden over 321 miljoen Amerikanen:

juli 2014: 547.549 antennemasten

juni 2015: 575.256 antennemasten

juli 2014: 1.706.048 antennes

juni 2015: 1.763.574 antennes

In 2015 meldde AntennaSearch.com dat er binnen een gebied van 2,5 vierkante kilometer rond de Civic Hall in New York 1248 zendantennes stonden, en binnen een gebied van 2,5 vierkante kilometer rond Times Square in Manhattan 2510 antennes (op 178 masten). Volgens het New Network Institute “is dit slechts een fractie van het werkelijke aantal antennes en masten in dit deel van New York…En niemand – noch Verizon, of de NYPSC of de FCC heeft de volledige openbare gegevens of documentatie over het aantal lijnen of draadloze netwerkplaatsen.” Neem de ontelbare, ongereglementeerde Wi-Fi hot spots en privé radiozendantennes in hetzelfde gebied en dan weten we dat we heel wat te verduren hebben. Er is geen enkele federale, staats- of lokale overheid in de VS die de totale straling van die vele antennes in de gaten houdt of berekent. Er is daardoor vrijwel geen duidelijke informatie aanwezig over de gezondheidsrisico’s voor de miljoenen mensen die wonen, werken of op doorreis zijn in deze super hot zones. Zoals op de site (The Cancers of High Tech) is gedocumenteerd ontdekten onderzoekers dat de 900Mhz straling die door GSM-antennes wordt uitgezonden er de oorzaak van is dat leukemiecellen zich op een agressieve manier vermenigvuldigen na blootstelling gedurende 48 uur in een laboratorium. Wat betekent dit voor kankerpatiënten die zich bevinden in die 2,5 vierkante kilometer met duizenden antennes die talloze en gecombineerde microgolven uitzenden, waaronder die 900 MHz? En wanneer zullen de 2510+ antennes rondom Times Square er 5000 zijn? En niemand die vragen stelt!

meer effecten

Iedere bewoonde plaats die wordt geïnfiltreerd door deze kankergolven van verschillende gemoduleerde frequentiekanalen kan wel beschouwd worden als een KAMP DES DOODS. Het is een morbide omgeving waarin mensen stap voor stap zwakker worden en geleidelijk ten onder gaan, niet slechts door de kankerverwekkende straling op zich, maar ook door ziektes en bio giften die van nature in die gebieden gedijen. Zwitserse onderzoekers ontdekten dat giftige schimmels het heel goed doen wanneer ze worden gestimuleerd door microgolven en andere vormen van elektromagnetische straling. Door schimmels aan deze energie bloot te stellen “ontdekten ze dat de biogiften in de kweek niet alleen met een factor 600 waren toegenomen, maar ook waren geëvolueerd in een krachtiger en meer levensvatbare vorm.” De ziekte van Lyme, een verwoestende neurologische aandoening die snel van de ene persoon op de ander overgaat, is een ander voorbeeld van de indirecte fallout van de draadloze aanval. Dr. Ditrich Klinghardt, specialist op het terrein van de Ziekte van Lyme, is er van overtuigd dat de toename van ziektegevallen die we nu zien gerelateerd is aan de dramatische toename van elektromagnetische velden en microgolven van mobiele telefoons, telefoonmasten en alle andere vormen van draadloze techniek. Daarom maken vermindering van elektromagnetische straling en microgolfstraling deel uit van het standaardprotocol, daar iedere behandeling van de Ziekte van Lyme niet echt effectief is tenzij deze externe factoren worden aangepakt.

oorlogsdaad?

De vloedgolf van draadloze radiostraling die over het gehele land wordt uitgeworpen betekent een constante elektromagnetische aanval op de gehele bevolking van de VS. Curtis Bennet, directeur van de Thermographics Consulting Corporation in Canada, zegt dat in militaire terminologie, de opzettelijke blootstelling van bevolking aan zulke biologisch krachtige microgolfstraling een oorlogsdaad genoemd kan worden. Bennet gebruikt infrarood beeldvorming om aan te tonen wat, zoals hij het noemt, de “gruwelijke fysiologische effecten” van microgolven op het menselijk lichaam zijn. Een thermograaf toont aan dat de niet-thermale microgolfstraling in staat is “hot spots” in het lichaam te veroorzaken. In veel landen op de wereld bevestigen rapporten dat draadloze straling, van en naar Wi-antennes, een voortschrijding is van sluipende dodelijkheid. In de eeuw van de microgolven hebben de stille en giftige frequenties de plaats ingenomen van kogels en bommen.

De vervuiling door de Wi-antennes kan worden onderverdeeld in de volgende categoriën, waarvan elk een meetbaar en krachtig biologisch effect heeft op mens, dier en plant:

-Polarisatie van de golven (horizontaal of verticaal)

-Sterkte van de uitgezonden golven -De stroom die door de voeding geleverd wordt

-Pulserende velden met delen die gemoduleerd zijn

-Diverse pulsbreedtes en dito pulsvormen, pulsamplitude

-Statische magnetische velden

-Elektromagnetische strooivelden -Duty factors -Burst mechanismes voor meervoudige toegang door tijdverdeling

-Honderden verschillende frequentiekanalen

meer studie nodig

Stralingsdeskundigen van het Russische Nationaal Comité voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling (CNIRP) bevestigen dat we nog weinig weten over de schadelijkheid van de golven van Wi-antennesystemen: “Tot op heden zijn de meeste microgolf stralen die in de mobiele communicatie gebruikt worden niet op schadelijke effecten getest. Er is zeer weinig onderzoek gedaan met echte signalen en naar langdurige en incidentele blootstelling die relevant zijn voor de constante blootstelling door de mobiele communicatie. In sommige studies zijn zogenaamde ‘op mobiele communicatie lijkende’ signalen onderzocht die in feite verschillen van de echte blootstelling waar het zulke belangrijke parameters betreft als draaggolffrequentie, modulatie, polarisatie, duur en onderbreking. In hoeverre deze studies van belang zijn voor de evaluatie van gezondheidsrisico’s door microgolven van mobiele communicatie is niet bekend. Bijvoorbeeld, gebruikers van GSM worden gedurende hun gesprek blootgesteld aan microgolven van verschillende draaggolffrequenties…Het basisstation kan de frequenties tijdens het gesprek veranderen door vele verschillende kanalen te selecteren. Dit betekent dat niemand weet in hoeverre een antenne-installatie schadelijk is voor hen die binnen de invloedssfeer daarvan wonen.


Geen zorgen voor de Wi-straling industrie

Beschermd door een federaal mandaat, zijn de Wi-profiteurs vrij om hun zakken te vullen door het hele land te overspoelen met microgolven wat aangeeft dat er GEEN ENKEL TOEZICHT is. Eind 2014 meldde de Washington Post dat een op de tien antenne-installaties niet voldoet aan de regels die zijn opgesteld door de Federale Communicatie Commissie (FCC). De FCC is de enige toezichthouder over antenne-installaties in de VS, maar het agentschap geeft toe dat zij niet de middelen heeft om dat toezicht op antennes uit te voeren, noch de menskracht om de regels aangaande blootstelling aan straling te handhaven, onvolledig als deze regels zijn. Het EMR netwerk verklaart: De FCC verlangt zeer weinig RFR toezicht van haar vergunninghouders en doet zelf weinig… Van veel van de nieuwe persoonlijke draadloze diensten controleert de FCC niet of hun installaties voldoen aan de eisen voor RF. Zij geeft vergunningen uit voor grote gebieden maar hebben geen complete lijst van de installaties en de plaatsen waar deze staan opgesteld.”

making money

Een technicus die ontdekte dat één op de tien installaties niet voldoet aan de gestelde eisen vertelde de Washington Post: “Het is net een weg met snelheidsbeperking maar dan zonder politietoezicht”. Met andere woorden, De VS is een stralingsrodeo, en een wetteloze ook. Ondertussen gelooft de doorsnee Amerikaan blijkbaar dat de overheid het publiek zal beschermen en dat de telefoonmasten hartstikke veilig zijn. FCC publicaties en het OET bulletin 56 minimaliseren de antenne risico’s met vage geruststellingen en veronderstellingen, maar bieden geen enkele recente medische of wetenschappelijke onderschrijving die bewijst dat deze installaties bij langdurige en constante blootstelling geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De FCC verdient miljarden met de verkoop van spectrum aan dezelfde commerciële Wi- belanghebbenden die zij ook “reguleert”. Deze morsige belangenverstrengeling geeft aan waarom de volksgezondheid ondergeschikt is aan de economie.


Omdat de FCC geen regels oplegt ten aanzien van de volksgezondheid, is het mogelijk dat een willekeurige Amerikaan op een morgen wakker wordt en ontdekt dat een paar meter van zijn huis, kantoor, of school een enorme microgolftoren is geplaatst samen met de bijbehorende elektrische installatie. Technofreaks zouden natuurlijk zeggen dat er naast ieder bewoond gebouw zo’n monstertoren zou moeten staan. Per slot van rekening, de 4G techniek—de Apple Watch en haar partner iPhone bijvoorbeeld -- vereisen een grote hoeveelheid Wi-straling om te bellen, internetten, films kijken, voor spelletjes, TV, muziek, digitaal bankieren en on-line winkelen. De Apple Watch geeft de bezitter de mogelijkheid om zijn kamerthermostaat op afstand in te stellen. En het mooiste van alles is dat de bezitter op zijn aanraakscherm een doodle kan maken en deze doodle dan via een Wi-toren naar een andere Apple watchgebruiker kan sturen. Hoe kan de overleving van de mens nou belangrijker zijn dat dat?!

niet veilig

Toen in de jaren 80 de draadloze vloedgolf op gang kwam, was men al goed bekend met de gevaren van microgolfstraling en was hier al veel over geschreven door gerespecteerde geleerden over de hele wereld. Veel personen, en ook gemeenten, die zich bewust waren van de gevaren van radiofrequente uitstraling, zeiden de antennebouwers: “Niet in mijn achtertuin (Not In My Back Yard- NIMBY)”. De telecombedrijven reageerden door de infame Telecommunications Act van 1996 (TCA) te sponsoren die vrijwel direct door de gladde lobbyïsten van de industrie in het Amerikaanse Congres werd aangenomen. Landsadvocaat Gabriel North Seymour verklaart: “De telecombedrijven kochten en betaalden voor de stemmen om dit voorstel aan te nemen, zij vonden dat dit wetsvoorstel absolute voorrang had boven lokale bestemmingsplannen, en dat zij de controle op de plaatsing van de masten uit de handen moesten nemen van de mensen die er vlak bij zouden komen te wonen… Onder de Telecomwet en omdat er geen veiligheidseisen zijn gesteld zijn wij niet veilig.” Door de Telecom Act van 1996 werd de Wi-straling industrie de wet. Deze wet beveelt de Amerikaanse bevolking: www.wi-cancer.info/img_gallery/COMING%20UP/images5.jpg

rechteloosheid

Volgens de Telecom Act van 1996, valt de wettige dosis kankerverwekkende straling waaraan de bevolking wordt blootgesteld alleen onder de jurisdictie van de Federal Communications Committee (FCC). Deze wet verhindert staats- en plaatselijke overheden de plaatsting van antenne-installaties op grond van gezondheids- en milieu-effecten te verbieden. In lid 332 en lid 704 .staat: “Geen staats- noch plaatselijke overheid of instelling is het toegestaan de plaatsing, constructie en aanpassing van persoonlijke draadloze faciliteiten te reguleren op basis van milieueffecten door radiostraling, voor zover deze voldoen aan de eisen die door de FCC aan zulke uitzendingen gesteld zijn.”

Deze sluw gestelde bewoordingen leveren de gezondheid van de gehele natie uit aan de bestuurders van de FCC, allen politieke figuren met nagenoeg geen ervaring op het gebied van volksgezondheid. De grenzen die de FCC stelt aan de RF/microgolf straling zijn bepaald door het Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE), een groep professionals die de status heeft van technisch adviseur voor de FCC. Zo is het lidmaatschap van het IEEE letterlijk de ruggengraat van de wereldwijde Wi-stralingsindustrie. Dr. Louis Slesin, redacteur van het blad Microwave News verklaart: “Het is eigenlijk zo, dat de gebruikers van de RF en Microgolftechniek- de krijgsmacht, haar werknemers en de communicatie-industrie- de regels voor het IEEE hebben opgesteld. Bijvoorbeeld, één van de voorzitters van het comité dat de meest recente veiligheidsnormen ontwikkelde, werkt bij Motorola en de ander voor de marine en de luchtmacht van de VS. Hoe groot is de kans dat de veiligheideisen hun persoonlijke belangen dienen? Ik durf er mijn boerderij om te verwedden.”

klokkenluiders niet getolereerd

Motorola is berucht om haar inmenging in het werk van wetenschappers die de waarheid proberen te vertellen over de gezondheidsrisico’s van Wi-straling. Het blad Seattle Magazine meldde dat Dr. Henry Lai, professor in bio-manipulatie aan de Universiteit van Washington en gereputeerd mede- onderzoeker Narendra Singh, keken naar de schadelijke effecten van niet-ioniserende microgolfstraling – hetzelfde soort straling die mobiele telefoons uitzenden – op het DNA van ratten: “Zij gebruikten een stralingsniveau dat door de normen van de overheid als veilig wordt beschouwd en ontdekten dat het DNA in de hersenen van de ratten beschadigd was – of vernietigd – door de blootstelling aan de straling….Nadat het werk van Lai en Singh over het effect op DNA in 1995 was gepubliceerd, ontdekte Lai dat er een grootscheepse poging werd gedaan zijn werk onderuit te halen. In een intern memo van Motorola dat naar Microwave News werd gelekt, beschreef Motorola haar plan om een soort van “war game” te voeren en Lai’s onderzoek af te kraken.” Motorola haalde alles uit de kast om het werk van Lai en Singh af te kraken en deed pogingen hen beiden te laten ontslaan.

Evenzo deed Dr. Jerry Phillips, een bekend onderzoeker op het terrein van mobiele telefonie met veel publicaties op zijn naam, door Motorola gefinancierd onderzoek en meldde later dat personen van het bedrijf fraude pleegden en falsificaties maakten met de resultaten van zijn onderzoekingen waar deze ongunstig uitpakten voor de Wi-techniek. Dr. Phillips zei: “Er gaat zo veel geld in om, dat het enige dat de industrie ziet geld is. Ze zijn absoluut niet geïnteresseerd in zuivere wetenschap.” Om nog meer verwarring te scheppen, er bestaat geen federaal vastgestelde standaard voor de blootstelling aan radio-frequenties. Dr. Slesin zegt dat er in de VS op dit ogenblik slechts twee standaarden voor blootstelling aan EMF bestaan: “Eén door de FDA (Food and Drugs Administration) opgesteld voor magnetron-ovens, en de andere, opgesteld door de FCC voor mobiele telefonie.”

En zo voeren de stralingshandelaren en de krijgsmacht Amerika’s Wi-antenneshow op ten gunste van hun lucratieve en in wezen ongereguleerde bevrediging. Hier is de ontstane, voor iedereen dodelijke situatie:


1. Het IEEE een consortium vol met vertegenwoordigers van de industriële en militaire belangen, blijft volhouden dat de richtlijnen voor blootstelling van de bevolking alleen gebaseerd dienen te zijn op zaken die te maken hebben met thermale (verhitting van weefsel) overwegingen. (Als de straling je haar niet in brand doet vliegen dan is het “veilig”.) De limiet die het IEEE stelt maakt het dus mogelijk dat RF/microgolf antennes de bevolking van de VS bestralen met een kracht van 47 tot 61 volt per vierkante meter (580-1000uW/cm2) afhankelijk van de uitgezonden frequenties.

2. In de echte wereld van vlees en bloed zijn de negatieve gevolgen van microgolfstraling gedocumenteerd in veel studies van niet-thermale sterkteniveaus zo laag als 0,02 volt per meter (0,00001 microwatt per vierkante centimeter.) een team van medische onderzoekers heeft aangetoond dat een microgolf-voltage van slechts 0,00675 volt per meter het immuunsysteem van mensen effectief beschadigt.

3. Talloze recente epidemiologische studies tonen aan dat bevolkingsgroepen die langdurig aan instraling van telefoonantennes zijn blootgesteld, dertien verschillende pathologische symptomen en beschadigingen vertonen, zelfs bij niet-thermale stralingniveaus van 0,0003 tot 0,05 volt per meter.

4. Dit toont duidelijk aan dat het verouderde door de FCC en door het IEEE goedgekeurde niveau van instraling met een limiet van wel 47 tot 67 volt per meter absurd is en dodelijk voor de volksgezondheid. Desondanks legaliseren, beschermen en handhaven de federale wetten, dankzij de smerige en door hebzucht gedreven politiek, deze genocidale travestie, en staan ze toe dat de Wi-industrie beweert dat ze zich houdt aan de regels van de FCC, terwijl ze in alle vrijheid het gehele land met medisch onverantwoorde straling overspoelt.


Het Bio-initiatief rapport van 2012 (2014) dat zich baseert op 1800 gepubliceerde medische en wetenschappelijke studies, is door 29 experts uit tien landen samengesteld. Dit rapport zegt: “De veiligheideisen zijn nu 1000 tot 10.000 keer hoger dan de niveaus die volgens studies naar mobiele telefoon basisstations bio-effecten veroorzaken. De krankzinnige toestemming om de bevolking bloot te stellen aan stralingsniveaus van 47 tot 67 volt per vierkante meter is te lezen in een rapport door stralingsdeskundige en senior natuurkundige Dr. Bill Curry, die onderzoek deed naar bijzonder gevaarlijke plaatsing van mobiele-telefoniemasten. Op zijn bezoeken aan diverse masten waar mensen zeer ernstige ziekteverschijnselen vertonen vond hij stralingsniveaus van wel 67 tot 70 microwatt per vierkante centimeter, wat neerkomt op 16 volt per meter. De bewoners van die huizen spraken van ernstige ziektes en sommigen moesten in hun auto slapen om verlichting te vinden. Dr. Curry wiens enorme ervaring complexe stralingprojecten in verscheidene nationale laboratoria omvat, waarschuwt in zijn verslag dat de gevaren van extreme microgolf antennes ook worden veroorzaakt door:

-Rondstraalantennes die dicht bij bewoonde gebouwen staan.

-Richtantennes die hun straling richten op hooggesitueerde gebouwen of etages die zich op dezelfde hoogte bevinden als de zendende antenne.

-Antennestraling die wordt versterkt door mineralen in de grond of bepaalde weersinvloeden (nat weer kan de microgolf-uitstraling versterken).

-Microgolf antennestraling die samenvalt met de grondgolven van een nabijgelegen laagfrequent radiostation.

Ten aanzien van de schadelijke en verouderde richtlijnen van de FCC voor thermale blootstelling stelt het Bioinitiative Report dat:”… het boven enige twijfel bewezen is dat bio-effecten en sommige negatieve gezondheidseffecten optreden bij veel lagere niveaus van blootstelling aan RF straling waar geen enkel verwamingseffect optreedt…dit lijkt erop te wijzen dat het, eerder dan om de warmte, gaat om de pulserende overdracht van informatie door de elektromagnetische straling die biologische veranderingen veroorzaakt, waarvan sommige leiden tot klachten van zich onwel voelen, ziekte en zelfs tot de dood”.

leugens

Maar hoe kon deze enorme verwaarlozing van een thermaal gebaseerde richtlijn ontstaan? Stralingsdeskundige Don Maisch, Ph.D. vertelt ons: “Vele subjectieve beoordelingen, aangestuurd door de gevestigde belangen die door de politieke en militaire bezorgdheid over de Koude Oorlog samenkwamen, liegen over de uitgangspunten van het thermale vraagstuk. Na de plotselinge aanneming van de TCA (TeleCommunications Act) in 1996 ging een groep wetenschappers en technici, gesteund door de Communication Workers of America, naar de rechter. Zij vroegen het hooggerechtshof om de gevaarlijke richtlijnen van de FCC voor blootstelling en de wettelijke grond van de federale wet die het de staats- en plaatselijke overheden verhindert op te treden tegen plaatsing van gevaarlijke zendmasten te herzien. Maar in 2001 weigerde het hooggerechtshof de zaak in behandeling te nemen. De daaropvolgende petitie aan de FCC waarin gevraagd werd om haar richtlijnen aan de laatste wetenschappelijke bevindingen aan te passen werd ook afgewezen.

In 1999 onderwierp een interdepartementale werkgroep (RFIAWG) die bestond uit zes federale lichamen, de richtlijnen van de FCC ten aanzien van blootstelling aan microgolfstraling aan een nauwgezet onderzoek en stelde dat deze “het publiek niet voldoende beschermen”. RFIAWG identificeerde 14 punten die de volksgezondheid betreffen en een oplossing behoeven, waaronder het punt van bio-effecten door langdurige blootstelling aan RF/microgolfstraling. Er is nagenoeg geen enkele actie ondernomen door de FCC over deze zaken zodat de FCC, en de Wi-maffia daarachter, hebben bewezen dat zij tot heden een onaantastbare macht zijn.

De directeur van de American Academy of Environmental Medicine (AEEM) waarschuwt: “Mensen die in de nabijheid van telefoonmasten wonen zijn in gevaar. Het wordt steeds duidelijker dat de directe en langdurige blootstelling aan niet-thermale microgolfstraling biologische effecten heeft. Het is absoluut noodzakelijk dat we een overheid hebben die de volksgezondheid voorrang geeft boven commerciële belangen.” De richtlijnen van de FCC voor blootstelling aan straling zijn absoluut verouderd, bevestigt Whitney North Seymour, Jr., oud senator van New York en medeoprichter van de National Resources Defence Council. Hij zegt: “Het is absoluut nodig dat het Congres de FCC vraagt de verouderde richtlijnen ten aanzien van de zendmasten aan te passen aan de huidige kennis.

Dit is natuurlijk aan dovemansoren gezegd bij de FCC, die tegenwoordig geleid wordt door de meest beruchte lobbyist en doofpot-pleger, Tom Wheeler. Voorzitter Wheeler is hoofd geweest van CTIA, de wereldwijde handelsorganisatie van de Wi-industrie. Wheelers ge-oliede aanstelling als de tsaar van de Amerikaanse Wi-industrie toont hoe gemakkelijk de Wi-maffia met haar enorme rijkdom en macht er voor zorgt dat Wi-wetgevers en Wi- regelaars één grote gelukkige familie blijven, rijk aan micro golven. Hier is Wheeler’s verhaal te vinden:

www.wi-cancer.info/img_gallery/MAINLY%20TOWERS/bilde.jpeg

Wat betekent dit allemaal voor de bevolking?

In 2010 arriveerde Dr. Dan Harper M.D., een deskundige in Electromagnetic Hyper Sensivity Elektromagnetische Hyper Gevoeligheid (EHS) op de gemeenteraadsvergadering in Encinitas, Californië. Hij had een pak medische dossiers van 25 centimeter dik bij zich dat ging over de gezondheidsrisico’s van RF/ microgolf antennes. Hij was daar om de rechten te verdedigen van zijn talloze EHS patiënten die geconfronteerd werden met de oprichting van nieuwe microgolfantennes bij hen in de buurt. Dr. Harper legde de raad uit waarom deze antennes speciaal gevaarlijk zijn voor stralinggevoelige patiënten. Na deze publieke verklaring sloot de vergadering met een herinnering van de kant van de draadloze industrie dat onder de federale wet, de stad geen enkele inspraak heeft bij de plaatsing van antennes. Dr. Harper vertelde de plaatselijke media later: “De moed zonk me in de schoenen toen ik weer zag hoe de industrie de gemeenteraad het mes van de FCC op de keel zette en zei dat ze zich koest moeten houden terwijl de draadloze industrie de gemeente verkrachtte en er huis hield omdat de raad er niets tegen kon doen…


Iedere burger wordt op het niveau van mobiele communicatie met straling overspoeld. Er kunnen tien of twintig jaar voorbijgaan voor de kanker of dementie manifest worden, maar het zal ons allemaal treffen.” En dat is de situatie vandaag de dag. Het algemene publiek heeft geen stem, geen keus en moet stil blijven. De Telecom Wet van 1996 heeft de grondwettelijke rechten om te kunnen leven en het recht vrij te kunnen spreken om het leven te verdedigen letterlijk door het toilet gespoeld. Miljoenen Amerikanen die in de nabijheid van Wi-antennes werken of wonen zijn niet gezonder en hebben niet meer bescherming dan vee in de stal. Intussen bevestigen de jongste studies en epidemiologische rapporten één universele zekerheid: De stille, maar krachtige door mensen opgewekte energie die door de RF/ microgolfantennes wordt uitgezonden is een grabbelton vol ziekten, degeneratie en langzame dood voor mensen, dieren en planten. Talloze gepubliceerde epidemiologische studies wijzen naar de meest acute bio-effecten die ontstaan bij door antennestraling aangedane mensen die binnen 500 meter van een antenne-installatie wonen. Dit is ongeveer een derde mijl. Hoewel, wanneer een mast een groot aantal antennes bevat die met het hoogst toegestane vermogen uitzenden, kan de KILL ZONE van die installatie veel groter zijn. Bovendien, omdat er tegenwoordig zo veel antennes zijn die binnen iedere bebouwde omgeving hun kankerverwekkende straling uitzenden, verzekert de overlapping van reikwijdtes dat bijna iedereen in een dichtbevolkt gebied gevangen zit in een KILL ZONE.

Het hardst getroffen worden die delen van de bevolking die zich bevinden in de directe stralingsbundel. Een stralingsbundel is een concentratie van energie met de hoogste veldsterkte. De stralingsbundel bereikt de grond op een afstand die een veelvoud is van de masthoogte. Wanneer de antennes op een platform zijn opgesteld met drie zijden, raken de stralingsbundels de grond om de mast op 120 graden van elkaar. De technici die de mast plaatsen mogen in hun almacht zelf de stralingsrichting bepalen en niemand kan hen dat beletten.

Bronnen:

(1) Engelstalig artikel over kill zones in Amerika: Kill zones, USA