Beeld en Geluid Wiki:Info

Uit B&G Wiki

Over de Beeld en Geluidwiki

De Beeld en Geluidwiki ontsluit kennis over de collectie van Beeld en Geluid en de audiovisuele mediageschiedenis van Nederland. De artikelen worden geschreven door medewerkers van Beeld en Geluid en diverse experts.

De Beeld en Geluid wiki is gestart op 1 februari 2008. De wiki is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als onderdeel van het project Beelden voor de Toekomst.

De informatie op de Beeld en Geluid Wiki is afkomstig van experts (uit het netwerk van) Beeld en Geluid en is gebaseerd op eigen waarneming, ervaring en mondelinge en schriftelijke informatievergaring. Nadrukkelijk gebruikte bronnen worden vermeld. Als u van mening bent dat bepaalde bronnen ten onrechte niet worden vermeld of de Wiki onjuiste informatie bevat, kunt u dit melden door te mailen naar redactiewiki@beeldengeluid.nl.

Licentie Beeld en Geluidwiki

Voor de volledige inhoud van de Beeld en Geluidwiki wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie. Een uitzondering vormt een deel van de Afbeeldingen in de Beeld en Geluidwiki. Voor uitleg over audiovisuele fragmenten waarnaar gelinkt wordt vanuit de wiki klik hier.

De gebruiker geeft Beeld en Geluid (eigenaar van de wiki) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie voor openbaarmaking, verveelvoudiging en gebruik van zijn bijdragen in welke vorm dan ook.

Naamsvermelding-Gelijk Delen Het werk - of een afgeleide werk ervan - kan worden gekopieerd, veranderd, verspreid en vertoond, onder de enkele voorwaarde dat de naam van de maker wordt vermeld en dat elke nieuwe ontstane creatie onder dezelfde licentie wordt aangeboden.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie.

- Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

- De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

- Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Gebruiksvoorwaarden Beeld en Geluidwiki

De Beeld en Geluidwiki is toegankelijk voor medewerkers van Beeld en Geluid en door Beeld en Geluid aangewezen experts. De redactie van de Beeld en Geluidwiki behoudt het recht om bijdragen te weren of gebruikers op grond van bijdragen de toegang tot de Beeld en Geluidwiki te ontzeggen.

Iedere gebruiker meldt zich aan onder persoonlijke naam.

Iedere gebruiker laat een email adres achter voor de redactie van de Beeld en Geluidwiki. Het adres wordt enkel gebruikt door de redactie om te corresponderen over de Beeld en Geluidwiki.

De gebruiker gaat akkoord dat naamsvermelding op zijn bijdragen op de wiki de vorm krijgen van 'Beeld en Geluidwiki’.

Bijdragen zijn op gebruikersnaam terug te vinden in de Beeld en Geluidwiki. Gebruikersnamen zijn op een pagina onder het menu ‘geschiedenis’ en ‘recente wijzigingen’ zichtbaar.

De gebruiker verklaart rechthebbende te zijn ten aanzien van bijdragen die hij op de wiki publiceert, dan wel volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licenties zoals in de gebruiksvoorwaarden beschreven, te verlenen. De gebruiker vrijwaart Beeld en Geluid voor alle aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden, en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het door de gebruiker in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden.