Feduco in jaartallen

Uit B&G Wiki
Datum Event
1969 In 1969 is de nieuwe Omroepwet van kracht gegaan. Deze wet heeft vastgesteld dat er informatie, educatie en amusement aan de kijker en luisteraar aangeboden moeten worden. In dit jaar zijn ook de NTS en NRU gefuseerd tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Deze stichting zal vanaf dan de gemeenschappelijke belangen behartigen en zorgt daarnaast voor de facilitaire zaken omtrent televisie en radio.
1977 In 1977 gaat de Open School-proef van start. Daarin wordt geprobeerd om een nieuwe vorm van volwasseneneducatie te creëren. Het onderwijs wordt aan groepen volwassenen gegeven via een multimediaal aanbod. Radio, televisie, schriftelijk materiaal en cassettes maken onder andere deel uit van dit aanbod. Om de radio en televisieprogramma’s te kunnen produceren wordt er een samenwerkingsverband aangegaan door de AVRO, EO, KRO, NCRV, NOS, RVU, Teleac, TROS, VARA en VOO, dit resulteert in de Commissie Instructieve Omroep.
03-1981 In maart 1981 schrijft de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een brief aan de NOS, Teleac en RVU met daarin voorstellen om te komen tot een gefaseerde ontwikkeling van een nieuwe structuur voor de educatieve omroep. De Minister stelt twee fasen voor. In de eerste fase moet er een federatief samenwerkingsverband komen waarin zendgemachtigden, NOS, Teleac en RVU samenwerken om de radio- en televisieprogramma’s in het kader van het projectenbeleid volwasseneneducatie te produceren. Dit heeft als doel om een meer definitieve structuur te ontwerpen. In de tweede fase zou de meer definitieve structuur kunnen functioneren.
04-05-1981 Tijdens een bespreking op 4 mei 1981 vindt er een overeenkomst plaatst tussen de Minister en alle betrokkenen. Om het federatief samenwerkingsverband voor te bereiden, wordt er een stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep voltooit haar werkzaamheden in het najaar van 1982.
01-07-1982 De Stichting Federatie voor Educatieve Omroep (Feduco) wordt officieel opgericht per 1 juli 1982 voor een periode van ten hoogste vier jaar. In de statuten is vastgelegd dat Feduco opgeheven wordt uiterlijk op 30 juni 1986. Deze termijn kan door een besluit van het bestuur van de federatie worden verlengd met ten hoogste drie jaar indien en voor zover de uitvoering van het voorstel voor een meer definitieve structuur dit noodzakelijk maakt.
19-11-1982 Het bestuur van Feduco komt voor het eerst bijeen op 19 november 1982. Formeel bestaat Feduco nog niet als zelfstandig rechtspersoon, aangezien de Stichtingsakte pas op 9 december 1982 wordt getekend.
08-07-1983 Op 8 juli 1983 bereiken de besturen van NOS en Feduco een overeenstemming over een overeenkomst tussen beide stichtingen. Daarmee eindigt een moeizame overgangsperiode. In deze overeenkomst worden een aantal taken en verantwoordelijkheden van de NOS op het terrein van de volwasseneneducatie overgedragen aan Feduco. Tevens worden een aantal NOS-medewerkers gedetacheerd bij Feduco. Tezamen vormen zij de bemanning van het Federatiebureau. Als gevolg van deze overeenkomst wordt de Commissie Instructieve Programma’s opgeheven.
31-08-1983 De eerste echte Feduco-uitzending vindt plaats op 31 augustus 1983.
1984 In 1984 werden voor het eerst introductieprogramma’s uitgezonden van het cursusaanbod van de Open Universiteit.
11-03-1988 Bij de brief van 11 maart 1988 gericht aan de Commissariaat van de Media, geschreven door Feduco wordt een aanvraag gedaan tot toewijzing van zendtijd. Gebaseerd op de toen ter beschikking van Feduco gestelde zendtijd wordt 204 uur en 8 minuten landelijke televisie per jaar en 2 uur en 35 minuten landelijke radiozendtijd per week aangevraagd. In deze brief wordt geconstateerd dat de stichting Feduco op 30 juni 1989 in liquidatie zal treden. De Commissariaat wordt medegedeeld dat er een nieuwe Stichting opgericht zal worden door vertegenwoordigers van NOS, zendgemachtigden en deskundigen op het gebied van onderwijs, vorming en scholing, die volledig zal beantwoorden aan het gestelde in Artikel 25 van de Mediawet.
04-04-1988 Het derde Nederlandse televisienet, Nederland 3, zal van start gaan, waarop onder meer een gehorizontaliseerde minderhedenband is geprogrammeerd, welke zal worden gevuld door de NOS, Feduco en IOS.
28-04-1988 Bij de brief van 28 april 1988 wijst de Commissariaat de zendtijdaanvraag van Feduco af. De Commissariaat constateert dat de formele bestaansgrond van Feduco op 1 januari 1987 was komen te vervallen en dat er derhalve geen zendtijd aan Feduco kon worden toegewezen. Tegen de gronden voor dit besluit is het bestuur van de NOS, het bestuur van Feduco en de Landelijke Raad Cultureel Werk in beroep gegaan bij de Raad van State.
25-11-1988 Op 25 november 1988 is de nieuwe Stichting Feduco opgericht. De nieuwe Stichting beoogt de werkzaamheden van de oude Stichting voort te zetten. Hierdoor wordt de continuïteit met betrekking tot het aanbod van algemene educatie die bij uitstek geschikt is om als publieke dienstverlening via het open net te verspreiden, gewaarborgd. Feduco zal zich dan ook niet ten doel stellen specifiek leerdoel-gericht cursussen uit te zenden, noch zich te richten op de productie van specifieke onderwijsleermiddelen. Uitgangspunt zal een educatieve benadering blijven die bij uitstek aansluit op de eigen karakteristieken van de media, radio en televisie. Feduco 2 heeft echter alleen in oprichting bestaan, ze zijn nooit naar de notaris geweest.
30-6-1989 In 1989 wordt Feduco opgeheven. Per 30 juni 1989 is Feduco in liquidatie getreden.(Bron: Feduco Collectie)

Terug naar de Feduco