NOS in jaartallen

Uit Beeld en Geluid Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Datum Event
29-05-1969 De nieuwe Omroepwet is vanaf dan van kracht. De NTS en NRU fuseren tot de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Deze stichting zal vanaf dan de gemeenschappelijke belangen behartigen en zorgt daarnaast voor de facilitaire zaken omtrent televisie en radio. Alle omroepen zijn verplicht lid van de NOS. Het bestuur van de stichting bestaat voor de helft uit personen van de omroepen. Een kwart van de leden wordt door de overheid benoemt en het kwart dat over blijft zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De omroepen zijn niet blij dat de NOS ook zelfstandig zendtijd mag gaan invullen.
21-07-1969 Naar aanleiding van zijn commentaar bij het rechtstreekse verslag van de eerste maanlanding krijgt Henk Terlingen de bijnaam 'Apollo Henkie'.
02-05-1977 Deze avond zal er geen televisie uitzending plaatsvinden vanwege de staking van NOS-geluidstechnici. Boze kijkers bellen de omroepen op om hierover hun beklag te doen.
01-11-1977 Er wordt voor het eerst geëxperimenteerd met teletekst (door de NOS).
01-04-1980 Het officiële begin van Teletekst door de NOS.
04-10-1980 Voor het eerst worden er, via teletekst, programma's ondertiteld voor doven en slechthorenden.
05-01-1981 De eerste uitzending van het Jeugdjournaal vindt plaats.
05-10-1985 Europese publieke omroepen, waarbij de NOS een grote voortrekker van is, starten met de sattelietzender Europa TV. De zender moet een antwoord zijn op de dreigende komst van commerciële zenders. Niet alle Europese omroepen zien het nut van de zender in. Na dertien maanden is het afgelopen met Europa TV.
01-01-1988 De nieuwe Mediawet treedt in werking. De eisen aan het programma aanbod uit 1985 worden overgenomen. Het bedrijf dat de facilitaire zaken van de NOS regelt gaat zelfstandig onder de naam Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB). De NOS krijgt de nieuwe naam Nederlandse Omroepprogramma Stichting. De omroepen krijgen binnen het NOS-bestuur meer te zeggen. Het Commessariaat voor de Media wordt in het leven geroepen om de naleving van de Mediawet te controleren. De Mediaraad gaat toezicht houden op inhoud en financiële zaken en de toelating van nieuwe omroepen. Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties wordt gestart voor de sponsoring van culturele uitzendingen. Verder laat de nieuwe wet buitenlandse commerciële zenders toe, die ook op Nederland gerichte reclames mogen uitzenden.
04-04-1988 De derde publieke zender Nederland 3 gaat van start. De KRO, NCRV, VARA en EO bepalen de programmering op Nederland 1, de AVRO, TROS, VOO en VPRO op Nederland 2 en de NOS met kleine de zendgemachtigden nemen Nederland 3 onder hun hoede.
19-04-1991 In het Meerjarenplan 1991-1995 volgt het NOS bestuur de adviezen van organisatie- en adviesbureau McKinsey. Hierin staat dat de publieke zenders de concurrentie moeten aangaan met de commerciële zender. Dit kunnen ze doen door elke zender een sterk, eigen profiel te geven. De programmering moet zo geregeld worden dat de zenders niet met elkaar concurreren. In prime time moet er een groot publiek bereikt worden met aantrekkelijke programma's.
06-06-1991 De minister van WVC (d'Ancona) wil, met de komst van een commerciële omroep in zijn achterhoofd, de positie van het publieke bestel versterken. De concurrentie moet worden aangegaan met informatie, cultuur en verstrooiing. Daarnaast is ze van mening dat de publieke omroepen meer moeten samenwerken. De profielen van de zenders zijn als volgt: Nederland 1 wordt de levensbeschouwelijke zender (met AVRO, KRO en NCRV), Nederland 2 gaat zich richten op amusement (met TROS, VOO en EO) en Nederland 3 zal een progressief karakter krijgen (met VARA, VPRO en NOS).
28-04-1994 De Mediawet, die door minister d'Ancona gewijzigd is, wordt van kracht. De publieke omroepen wordt beloofd dat ze tien jaar lang, ongeacht kijkcijfers en ledenaantallen, mogen blijven uitzenden. Ze moeten meer gaan samenwerking en de identiteit van de zender komt boven die van de verschillende omroepen te staan. Er worden netbesturen en netmanagers aangesteld. Het programmavoorschrift wordt minimaal 20% cultuur (waarvan de helft kunst) en 30% educatie en informatie. De NOS blijft programma's met een algemeen belang maken. De 'gewone' programma's van de NOS worden ondergebracht bij de nieuw opgerichte Nederlandse Programma Stichting (NPS). De NPS krijgt een eigen bestuur.
01-01-1995 In de praktijk is de splitsing van de NOS, in de NOS en NPS, vanaf dan een feit.
01-01-1998 BVN TV zendt voor het eerst uit. De Wereldomroep en de NOS werken samen en brengen een selectie van eerder uitgezonden Nederlandse programma's op de televisie. Via de satteliet worden deze programma's over de hele wereld verspreid.
februari 1998 Onder staatssecretaris Nuis van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) wordt de centralisatie van de publieke omroepen doorgevoerd. De omroepen hebben niet langer zeggenschap over de programmering aan de net- en zendercoördinatoren en de raad van bestuur van de NOS. Ook moet er tien tot vijfentwintig procent van hun budgetten worden afgestaan aan gezamelijke projecten en netprofilering. Als geheel krijgt de publieke omroep een tienjarige concessie en gezamelijk krijgen de omroepen vijf jaar uitzendconcessie. De netprofilering die eerder is gekozen wordt vastgesteld. Op Nederland 2 komen BNN en de NOS erbij, de laatste wordt bij Nederland 3 vervangen door de NPS. Elke omroep krijgt een zogenaamd 'thuisnet' waarop tweederde van de zendtijd kan worden ingevuld. De zendtijd die overblijft kan door de raad van bestuur aan een ander net worden toebedeeld.
27-09-2002 De netprofilering die gepland staat loopt uit op een conflict binnen de publiek omroep. De raad van bestuur van de NOS stelt voor dat de EO naar Nederland 1 verhuist en de AVRO naar Nederland 2. Deze omroepen vinden dit geen goed idee en worden hierin gesteund door de KRO. De raad van toezicht van de NOS oordeelt dat het functioneren van de raad van bestuur niet voldoende is. Met de woorden dat het besturen van de publieke omroep een "mission impossible" is legt de voorzitter van de raad van bestuur zijn functie neer.
22-03-2011 De VVD maakt bekend dat zij alleen nog plaats zien in het publieke bestel voor de zes grootste publieke omroepen. D66 en de PVV zijn het hier mee eens maar de PvdA, CDA en SP zien dit niet zitten. Als een meerderheid vóór stemt kan dit betekenen dat de VARA, BNN en Omroep MAX van televisie moeten verdwijnen. Op dit moment hebben de TROS, KRO, EO, AVRO, NCRV en VPRO de meeste leden. De NOS en NTR mogen van de VVD ook blijven bestaan omdat ze zonder leden functioneren. Op deze manier hoopt het kabinet 200 miljoen euro te bezuinigen.

(Bron: RTV Dossier)

Terug naar de NOS